Posts

Showing posts from August, 2010

農曆七月:平安月

Image
下個月就是農曆七月,所以我要從這點開始分享:
Tâi-oân-lâng kóng, lâng nā sí-khì chiū piánchò kúi, ká-sú chaīse* chò chinchē phái* tāi-chì,sí-āu lêng-hûn tio̍h lo̍h-khì tē-ga̍k. Giâm-lô-ông chiū kā in koai*toà hia siū khó. Ū-ê lêng-hûn éng-oán koai* tī tē-ga̍k, m̄-kú chi̍t nî chi̍t pái, Giâm-lô-ông pàng chiah ê kúi chut-lâi sè-kan chhit-thô chi̍t kó-goe̍h, chiū-sī 7 goe̍h.

I.地獄是什麼?
我們等一下繼續講農曆七月的事情。我首先來請問:對大家來講,我們剛所說的「地獄」是什麼樣子的地方?因為我是個外國人所以我比較不瞭解台灣民間信仰對地獄的看法。請跟我簡單地講一下,好嗎?

A. 台灣民間信仰所講的地獄:
Chiàu Tâi-oân-lâng ê kóng-hoat, lâng sí-khì liáu-āu lêng-hûn ài khì im-hú siū sím-phoà*, im-hú hun chò 10 tian,10 tiān lóng ū chi̍t ūi Giâm-lô-ông, sí-chiá ê lêng-hûn tio̍h kēng-koè 10 tiān ê sím-phoà*.

B. 基督教所講的地獄:
有的基督徒對地獄的想法跟台灣民間信仰有一點類似。他們以為上帝給我們時間,但是,當我們的生命快要結束,如果我們沒有作對的選擇,而選擇常做壞事情,上帝就會把我們的靈魂丟到可怕地獄裡,那些靈魂永遠留在那裡。當那些靈魂正在掉下去的時候,那些人大聲呼喊求上帝憐憫他們,但是,上帝說:你們來不及了。你們已經失去機會了。現在你要受苦!但是,說實在,基督教所講的地獄很不一羕。天父是愛我們的ABBA父神!

對基督徒來說,「地獄」代表「沒有上帝在的地方」。我們基督徒常常彼此祝福說,「願上帝與你同在。」為什麼要這樣祝福呢?我們相信上帝是全世界所有喜樂的來源。祂同樣是博愛的來源,智慧的來源。祂其實是任何好事物的來源!既然上…